Įstatai

ENERGETIKOS EKONOMIKOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 

1 straipsnis.

Bendroji dalis

1. 1.        Energetikos ekonomikos asociacija (toliau vadinama “Asociacija”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – sukurti forumą profesionalioms diskusijoms apie Lietuvos energetikos politiką ir ekonomiką, nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje, aktyviai bendradarbiaujant su Tarptautine energetikos ekonomikos asociacija.

1.2.          Energetikos ekonomikos asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.3.          Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau vadinamu “Asociacijų įstatymu”), kitais įstatymais ir teisės aktais, o taip pat šiais įstatais.

1.4.          Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

1.5.          Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacija finansinės atskaitomybės nesudaro.

1.6.          Asociacijos buveinė yra Breslaujos 3, LT - 44403 Kaunas.


2 straipsnis.

Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

2.1.           Svarbiausi Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

2.1.1.     sukurti forumą profesionalioms diskusijoms apie energetikos politiką ir ekonomiką;

2.1.2.     tobulinti informacijos apsikeitimą tarp universitetų, institutų, pramonės ir vyriausybės;

2.1.3.     sudaryti sąlygas Asociacijos narių moksliniam bei profesiniam tobulėjimui, apsikeitimui patirtimi ir naujomis idėjomis energetikos ekonomikos srityje;

2.1.4.     organizuoti švietėjišką veiklą energetikos ekonomikos klausimais;

2.1.5.     atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;

2.1.6.     įsijungti į pasaulinį energetikos ekonomikos diskusijų forumą;

2.1.7.     bendradarbiauti tarptautiniame lygyje su kitomis organizacijomis energetikos ekonomikos srityje.

2.2.           Asociacijos veiklos sritys: informacinės visuomenės formavimo, tarptautinių mokslo ryšių plėtojimo.

2.3.           Įgyvendindama savo tikslą ir veikdama aukščiau nurodytose srityse Asociacija vykdo tokias veiklos rūšis (pagal EVRK):

22.1      Leidyba;

22.3         Įrašytų laikmenų tiražavimas;

73.10.50 Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

73.20.20 Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

80.4        Suaugusiųjų ir kitas mokymas;

80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas;

80.42.40 Papildomas mokymas;

91.12 Profesinių organizacijų veikla.

2.4. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti atitinkamus leidimus, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamas leidimus ar licencijas.

 

3 straipsnis.

Asociacijos nariai, jų teisės bei pareigos

3.1.           Asociacijos nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių veikla tiesiogiai susijusi su energetika, kurie atlieka tyrimus, vykdo taikomuosius projektus energetikos ekonomikos srityse, o taip pat aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, dalyvaujantys asociacijos veikloje ir kurių narystei pritaria Asociacijos valdyba. Asociacijos nariu taip pat gali būti asmuo, kuris nors ir neatitinka pirmame šio punkto sakinyje nurodytų reikalavimų, tačiau teikia labdarą ar/ ir paramą Asociacijai ir kurio narystei pritaria Asociacijos valdyba.

3.2.           Asociacijos narys turi teisę:

3.2.1.     dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;

3.2.2.     naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.3.     susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4.     ginčyti teisme Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Asociacijos tikslams;

3.2.5.     dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas, renginius ir projektus;

3.2.6.     išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešdamas Asociacijos vadovui ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki numatomos išstojimo dienos. Tokiu atveju stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinimas;

3.2.7.     naudotis kitomis Asociacijų įstatyme numatytomis teisėmis.

3.3.           Asociacijos narys privalo:

3.3.1.     laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų;

3.3.2.     aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti Asociacijos tikslus;

3.3.3.     saugoti Asociacijos ir jos narių paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla;

3.3.4.     ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo einamųjų finansinių metų pradžios sumokėti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinį nario mokestį.

 

4 straipsnis.

Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

4.1.           Šių įstatų 3.1 punkte numatytas sąlygas atitinkantys asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Asociacijos vadovui laisvos formos prašymą. Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos nariai turi teisę tapti energetikos ekonomikos asociacijos nariais.

4.2.           Asociacijos nario statusas suteikiamas Asociacijos valdybos sprendimu.

4.3.           Asmuo, kuriam Asociacijos valdybos sprendimu buvo suteiktas nario statusas, privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos sumokėti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą stojamąjį nario įnašą. Asociacijos narys įgyja šių įstatų 3.2 punkte numatytas teises tik susimokėjęs stojamąjį nario įnašą.

4.4.           Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

4.4.1.     miršta;

4.4.2.     yra likviduojamas;

4.4.3.     pašalinamas iš Asociacijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

4.4.4.     išstoja iš Asociacijos savo noru.

4.5.           Asociacija turi teisę pašalinti iš Asociacijos jos narį, jeigu:

4.5.1.     nario veikla prieštarauja Asociacijos tikslams;

4.5.2.     narys nesilaiko šių įstatų, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimų;

4.5.3.     narys laiku nemoka metinio nario mokesčio.

4.6.           Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos valdybos sprendimu.

 

5 straipsnis.

Asociacijos organai

5.1.           Asociacijos organai yra šie:

5.1.1.     Visuotinis narių susirinkimas;

5.1.2.     Valdyba;

5.1.3.     Asociacijos vadovas.

 

6 straipsnis.

Visuotinis narių susirinkimas

6.1.           Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas.

6.2.           Visuotinis narių susirinkimas:

6.2.1.     pildo ir keičia Asociacijos įstatus;

6.2.2.     renka Asociacijos valdybos narius ir juos atšaukia, priima sprendimą dėl valdybos narių veiklos valdyboje atlygintinumo;

6.2.3.     renka ir atšaukia revizijos komisijos narius, nustato narių skaičių, komisijos veiklos laikotarpį ir darbo tvarką;

6.2.4.     nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo dydį, metinį narių mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką;

6.2.5.     tvirtina Asociacijos vadovo parengtą metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);

6.2.6.     priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.2.7.     Asociacijos valdybos prašymu sprendžia kitus Asociacijai svarbius klausimus;

6.2.8.     sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.3.           Asociacijos valdyba privalo sušaukti eilinį visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

6.4.           Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba ir ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių. Ši teisė realizuojama pateikiant raštišką prašymą Asociacijos valdybos pirmininkui, kuriame nurodomi siūlomi svartyti klausimai ir sprendimų projektai. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo sušaukti tokį susirinkimą pateikimo valdybos pirmininkui dienos.

6.5.           Kiekvienam Asociacijos nariui turi būti tinkamai pranešta raštu (paprastu paštu, el. paštu, ar faksu) apie visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, kartu pateikiant ir visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektą, siūlomų priimti sprendimų projektus, taip pat kitą medžiagą, susijusią su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo projektus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.).

6.6.           Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu daugiau nei pusė visų Asociacijos narių su tuo raštiškai sutinka.

6.7.           Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos valdyba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi sušaukti pakartotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

6.8.           Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.9 punkte numatytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.9.           Šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.6. punktuose numatytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams, taip pat šių įstatų 6.2.2. punkte numatytam visuotinio narių susirinkimo sprendimui atšaukti Asociacijos valdybos narį/ narius, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 

7 straipsnis.

Valdyba

7.1.           Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 4 (keturi) nariai.

7.2.           Valdybos narius renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas 5 (penkių) metų laikotarpiui.

7.3.           Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. Nesant Valdybos pirmininko, jį pavaduoja ir visas Valdybos pirmininko teises bei pareigas įgyvendina jo paskirtas kitas Valdybos narys.

7.4.           Valdyba:

7.4.1.     formuoja bendrą Asociacijos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.4.2.     sprendžia Asociacijos turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, taip pat tvarko Asociacijos veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų;

7.4.3.     tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatą;

7.4.4.     priima sprendimus dėl Asociacijos nario statuso suteikimo;

7.4.5.     priima sprendimus dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos;

7.4.6.     priima sprendimą dėl veiklos nutraukimo;

7.4.7.     priima sprendimą dėl Asociacijos stojimo į tarptautines organizacijas;

7.4.8.     analizuoja metinę Asociacijos veiklos atskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);

7.4.9.     priima sprendimus dėl Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;

7.4.10. organizuoja ir kontroliuoja Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;

7.4.11. skiria ir atleidžia Asociacijos vadovą, sprendžia klausimą dėl jo veiklos atlygintinumo;

7.4.12. skiria ir atleidžia Asociacijos finansininką (kai sudaroma Asociacijos finansinė atskaitomybė ir kt. valdybos nustatytais atvejais) ir nustato jo pareiginį atlyginimą;

7.4.13. svarsto ir tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;

7.4.14. tvirtina Asociacijos samdomų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo tvarką (jeigu asociacijos veiklai samdomi nuolatiniai darbuotojai);

7.4.15. sprendžia kitus šiuose įstatuose ir Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus;

7.5.           Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 (du) Valdybos nariai. Valdybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Valdybos pirmininkas. Apie Valdybos posėdį Valdybos nariams turi būti pranešta raštu (paštu arba faksu), nurodant posėdžio datą, vietą, laiką, darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio. Jeigu visi Valdybos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

7.6.           Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos valdybos narių. Kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

7.7.           Valdybos narys turi teisę iki valdybos posėdžio dienos raštu (registruotu paštu) pranešti Asociacijos valdybai savo valią “už” ar “prieš” pavieniui dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

 

8 straipsnis.

Asociacijos vadovas

8.1.           Asociacijos vadovą 5 (penkerių) metų laikotarpiui skiria Asociacijos valdyba. Darbo sutartį su Asociacijos vadovu pasirašo Valdybos pirmininkas arba kitas Valdybos įgaliotas asmuo.

8.2.           Asociacijos vadovas gali turėti iki 3 (trijų) pavaduotojų, kuriuos skiria ir atleidžia su Valdybos pirmininko pritarimu Asociacijos vadovas.

8.3.           Asociacijos vadovas:

8.3.1.     organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, Valdybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (jeigu asociacijos veiklai reikalingi nuolatiniai darbuotojai), sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, koordinuoja jų darbą, skatina juos ir skiria nuobaudas;

8.3.2.     vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus, sprendžia jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;

8.3.3.     Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat atstovauja Asociacijai tarptautinėse organizacijose,

8.3.4.     atidaro sąskaitas bankuose, kartu su finansininku (jeigu jis samdomas) pasirašo finansinius dokumentus;

8.3.5.     per 3 (tris) mėnesius po Asociacijos finansinių metų pabaigos pateikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);

8.3.6.     teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;

8.3.7.     atsako už Asociacijos narių tinkamą informavimą apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, Asociacijos narių apskaitą.

 

9 straipsnis.

Asociacijos lėšos ir pajamų šaltiniai

9.1.           Asociacijos pajamų šaltiniai gali būti:

9.1.1.     narių stojamieji įnašai, metiniai narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai;

9.1.2.     valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

9.1.3.     fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

9.1.4.     lėšos, gautos kaip labdara ar parama;

9.1.5.     pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

9.1.6.     kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

9.1.7.     skolinto kapitalo lėšos;

9.1.8.     kitos teisėtai gautos lėšos bei pajamos.

 

10 straipsnis.

Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo bei veiklos kontrolė

10.1.         Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą bei jos veiklą periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą  per metus, tikrina Asociacijos visuotinio narių susirinkimo renkama revizijos komisija. Revizijos komisijos narių skaičių, veiklos laikotarpį ir darbo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

10.2.         Revizijos komisija privalo:

10.2.1. patikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma) ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

10.2.2. pateikti artimiausiam Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

10.2.3. Asociacijos veiklos kontrolė taip pat įgyvendinama Asociacijos vadovui pateikiant visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai asociacijos veiklos ataskaitą.

 

11 straipsnis.

Asociacijos įstatų keitimo tvarka

11.1.       Asociacijos įstatus papildyti ar pakeisti gali tik visuotinis narių susirinkimas.

11.2.       Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

11.3.       Įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis.

Asociacijos likvidavimas

12.1.       Asociacija gali būti likviduojama:

12.1.1. Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu;

12.1.2. likus mažiau nei trims Asociacijos nariams;

12.1.3. teismo sprendimu;

12.1.4. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

12.2. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar institucija, nusprendusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

 

12.3. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos skirstomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

13.1.  Asociacijos vadovas privalo raštu pranešti nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Asociacijos veiklai.

13.2.  Nariai turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.

13.3.  Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su jo reikalaujamais Asociacijos dokumentais ir prašoma informacija apie Asociacijos veiklą.

13.4.  Asociacijos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

13.5.  Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Asociacijos nariams ir kitiems asmenims atsakingas Asociacijos vadovas.

 

14 straipsnis.

Asociacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo visuomenei tvarka

14.1.        Asociacijos pranešimai skelbiami oficialiame Asociacijos tinklapyje. 

14.2.        Viešą informaciją, su kuria reikia susipažinti Asociacijos nariams, Asociacijos vadovas turi paskelbti dienraštyje “Kauno diena” ir pranešti kiekvienam Asociacijos nariui raštu.

14.3.  Visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius ar kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos. Už sprendimų ir pranešimų turinį ir paskelbimą atsako Asociacijos vadovas.

14.4.  Apie sprendimą pertvarkyti arba likviduoti Asociaciją turi būti paskelbta viešai dienraštyje “Kauno diena” tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais.

14.5.   Apie parengtas Asociacijos reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta dienraštyje “Kauno diena” tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki visuotinio narių susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo.

 

15 straipsnis.

Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

15.1.    Asociacija, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti  filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

15.2.    Asociacijos filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Asociacijos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacijos filialas veikia pagal filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos vadovas. Filialų skaičius neribojamas.

15.3.    Asociacijos atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę, Asociacijos suteiktų įgaliojimų ribose turintis teisę atstovauti Asociacijos interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Asociacijos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacijos atstovybė veikia pagal atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos vadovas. Atstovybių skaičius neribojamas. Filialas ar atstovybė registruojama ir išregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.

15.4.  Sprendimą dėl Asociacijos filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos vadovas. Filialų, atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Asociacijos vadovas.

 

16 straipsnis.

Ryšys su Tarptautine energetikos ekonomikos asociacija

16.1. Asociacija bendradarbiauja su Tarptautine energetikos ekonomikos asociacija. Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos įstatai ir kiti dokumentai energetikos ekonomikos asociacijai yra rekomendacinio pobūdžio.

16.2. Asociacija siekia vykdyti bendrą veiklą tarptautiniame lygyje su Tarptautine energetikos ekonomikos asociacija bei skleisti informaciją apie savo veiklą kitose pasaulio šalyse, informuojant Asociacijos narius apie organizuojamus tarptautinius energetikos ekonomikos renginius.

Asociacijos įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime 2007 m. rugsėjo mėn. 24 d.